3. Definitieve bewaring van de as

columbarium Stilleweer

Vrijgeven as

Na een maand wordt de as vrijgegeven. Dan kan er een definitieve bestemming aan de as gegeven. Er zijn meerdere mogelijkheden als het gaat om het bewaren van de as.

3.1 Bij het crematorium

Bij het crematorium kan de asbus in een sierurn naar keuze bewaard worden in een speciaal daarvoor bestemd gedeelte. Vaak is dat een columbarium, een nissenmuur of een park of veld. Bij sommige crematoria is het ook mogelijk om een eigen urnengraf te laten aanleggen. Dit zijn meestal kleine graven waarin een of meerdere urnen geplaatst kunnen worden, eventueel voorzien van een grafsteen of plaquette, overeenkomstig het reglement van het crematorium.

3.2 Op een begraafplaats

Ook kan de asbus op of in een bestaand graf (bij) geplaatst worden. Dit kan zowel in een standaard graf als in een speciaal daarvoor geschikt gemaakt urnengraf. Wil men de asbus plaatsen op of in een bestaand graf dan is daarvoor de toestemming nodig van de rechthebbende op dat graf. Sommige begraafplaatsen beschikken over een eigen columbarium.

3.3 Op een gesloten begraafplaats

Op begraafplaatsen die gesloten verklaard zijn omdat ze bijvoorbeeld 'vol' zijn, mogen nog wel asbussen bijgeplaatst worden in een graf. Bij de eventuele ruiming van het graf kunnen deze asbussen vrij eenvoudig uit het graf worden gehaald en bijgeplaatst worden in een ander graf of alsnog worden verstrooid of bij iemand thuis geplaatst.

3.4 Thuis

De asbus kan na één maand, meegenomen worden naar huis. Dit betekent in de praktijk dat de overledene in zijn laatste wil, zelf kan bepalen waar of bij wie z'n as bewaard moet worden. Is er geen laatste wens dan kunnen de nabestaanden dat bepalen.

3.5 Verzenden van de as

Voor verzending naar een ander crematorium c.q. begraafplaats moet van tevoren toestemming gevraagd worden aan en schriftelijk verkregen zijn van de plaatselijke begraafplaats of crematorium waar de asbus geplaatst wordt. Naast deze schriftelijke toestemming moet de ontvanger een schriftelijke verklaring afgeven dat hij/zij bereid is de asbus in ontvangst te nemen.

Voor export van de asbus (binnen 30 dagen na de crematie) moet bovendien toestemming worden gevraagd aan en schriftelijke verkregen worden van de Officier van Justitie in Nederland. Voor invoer in Nederland is deze toestemming niet nodig.

3.6 Vergunningen

Informatie over vergunningen e.d. voor verzending van een asbus is te verkrijgen bij de ambassade c.q. het consulaat van het land van waaruit de asbus moet worden verzonden. De exportservice -maar ook wel de importservice- kan op aanvraag veelal door het crematorium in Nederland worden verzorgd.
Tevens moet de houder (hij/zij die gerechtigd is over de asbus, vaak de aanvrager van de crematie) opdracht of schriftelijk toestemming geven voor verzending.

3.7 Verpakking en kosten van verzending

Voorschriften voor de verpakking van de asbus zijn afhankelijk van het ontvangende land. In sommige landen moet het er neutraal uitzien. In andere landen moet de inhoud en de waarde duidelijk zijn aangegeven en moet het pakket ook worden verzegeld.
De kosten voor verzending door het crematorium bestaan uit het totale transport (TPG, DHL etc.), inclusief werkzaamheden door het crematorium.

3.8 Zelf vervoeren naar buitenland

Indien u het vervoer van de asbus naar het buitenland of naar Nederland zelf wilt doen, dient u er rekening mee te houden dat de douane in het ontvangende land gerechtigd is in uw bijzijn de asbus open te maken c.q. open te breken ter controle van de inhoud.

De asbus is namelijk verzegeld en kan niet zonder ‘geweld' opengemaakt worden. Dit kan onverwachte emoties oproepen bij de persoon die de asbus vervoert, daar bij het openmaken/-breken altijd wat as vrij komt uit de bus en op de grond terecht kan komen.

3.9 Verwijdering van de asbus

De asbus, geplaatst op of in een graf, kan alleen met toestemming van de rechthebbende op dat graf worden verplaatst of verwijderd.
Voor verplaatsing of verwijdering uit een columbarium bij een crematorium of een begraafplaats is met ingang van 2010 in de Wet op de lijkbezorging hetzelfde geregeld als bij de ruiming van een graf. Dat betekent dat de rechthebbende op de nis, toestemming moet geven voor de afgifte van de asbus.

3.10 Het ruimen van de as

Het ruimen van de as geschiedt door het openen van de bus en verstrooiing van de as. Dit ruimen geschiedt niet eerder dan 20 jaar na de crematie en gebeurt steeds met toestemming van de rechthebbende op het graf of de nis in het columbarium.

Asbestemmingen

Asbestemmingen zijn er in vele vormen. Onderstaande rubrieken verwijzen naar de verschillende makers en leveranciers in de Uitvaartadressengids.

  • Asbestemmingen zijn verschillende mogelijkheden om de as te bewaren of te verstrooien.
  • Assieraden zijn sieraden waarin een deel van de as verwerkt of bewaard kan worden.
  • Gedenksieraden zijn sieraden waarin dierbare herinneringen zijn vormgegeven.
  • Urnen zijn objecten waarin de as wordt bewaard.
  • Kinderurnen zijn speciaal voor het bewaren van de as van een kind ontworpen.