logo ombudsman uitvaart

Nieuwe uitspraak van de Ombudsman Uitvaart:

Klacht: Tekortschieten informatie en laakbaar handelen begraafplaats

Datum
07-02-2013

Klacht
Begeleiding door uitvaartverzorgster werd als tekortschietend ervaren, waardoor de uitvoering op een aantal onderdelen anders verliep dan klaagster had bedoeld.
Over verzorgen en opbaren had klaagster een negatieve ervaring opgedaan.
Op de begraafplaats had het personeel veel te snel besloten tot sluiting van het graf; nabestaanden en bezoekers waren hier getuige van.

Uitspraak
Het tekortschieten van de uitvaartverzorgster werd door de ondernemer erkend maar verzorging en opbaring waren naar zijn mening wel correct verlopen. Niettemin een vergoeding van € 950 toegezegd , welke door ombudsman is teruggebracht tot € 500
Verder verplichting aan ondernemer om begraafplaats schriftelijk over de te snelle sluiting van het graf te informeren
Klik hier voor de volledige uitspraak »
In deze klacht was sprake van een uitgebreide, soms emotionele, klacht en een nog uitgebreider, zakelijk, verweer door de ondernemer

Contacten met de uitvaartverzorgster lieten naar de mening van klaagster zeer te wensen over; de ondernemer was het hier mee eens.

Over de opbaring en verzorging van de overledene verschilden klaagster en ondernemer geheel van mening.. Gelet op de uitgebreide berichtgevingen op dit onderdeel kan de Ombudsman slechts concluderen dat het vooral gaat om een persoonlijk gevoel van klaagster, maar dat er geen sprake is van foutieve of verwijtbare handelingen door medewerkers van de ondernemer.

De wijze waarop de kist uit de aula naar de begraafplaats is gebracht en men de kist heeft laten dalen was naar de mening van klaagster niet in overeenstemming met hetgeen in haar beleving was afgesproken. Dit valt weer terug te voeren op de eerder genoemde tekortschietende communicatie met de uitvaartverzorgster.

Voor de genoemde klachtpunten had ondernemer een vergoeding van € 950 toegezegd, maar hoewel het klaagster naar eigen zeggen niet om geld ging had zij toch besloten om de klacht aan de Ombudsman voor te leggen.
Deze oordeelde dat de toegezegde vergoeding wel erg royaal was en heeft deze verminderd tot € 500.,

Over de medewerkers van de begraafplaats had klaagster nog een zeer terechte opmerking .
Hoewel de nabestaanden en belangstellenden zich nog op de begraafplaats bevonden, waren medewerkers van de begraafplaats al het graf ingesprongen en hadden ze de bloemen met een zwaai verwijderd, teneinde het graf te kunnen sluiten.
De ondernemer deelde mee dat deze laakbare handelwijze al aan de begraafplaats was doorgegeven, maar de ombudsman heeft de ondernemer verplicht deze klacht nogmaals, maar dan schriftelijk met een kopie naar ombudsman en klaagster, aan de betreffende begraafplaats door te geven.